Random Images Debug-Information:


Omgaan met vrijwilligers: witte handschoenen of groene vingers?

Musea of groene buurtprojecten. Twee zeer verschillende sectoren,

maar in beide zijn vrijwilligers onmisbaar. Joke Meindersma heeft meegewerkt aan zowel een handleiding over het werken met vrijwilligers voor musea, als voor groene buurtprojecten. Zij vertelt over de overeenkomsten en verschillen tussen beide sectoren en over de daaruit voortvloeiende meerwaarde van deze sectorspecifieke handleidingen.

Wat zijn dat precies, groene buurtprojecten? Dat zijn projecten waarbij mensen in een buurt samen het (openbaar) groen beheren of er een natuurspeelplek, buurtpark of buurtmoestuin van maken. Het kan gaan om spontane burgerinitiatieven, maar ook kunnen lokale zorg- en welzijnsinstellingen het initiatief nemen, bijvoorbeeld omdat zij zo het contact tussen hun cliŽnten en buurtbewoners willen faciliteren. De organisatievormen zijn dus tamelijk divers.

Hoe gaan groene buurtprojecten met hun vrijwilligers om?
De projecten zijn aantrekkelijk omdat ze in de naaste woonomgeving direct zichtbare resultaten opleveren. Ze zijn flexibel omdat ze vrijwilligers bijvoorbeeld keuzevrijheid bieden ten aanzien van het tijdstip van inzet. Daarnaast faciliteren ze de sociale contacten tussen buurtbewoners.
Voor het hele artikel ga naar Movisie.nl