Privacy Policy


Privacyverklaring Welzijn Rijswijk voor Rijswijk Doet
Welzijn Rijswijk is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Welzijn Rijswijk beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Welzijn Rijswijk is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. In deze privacyverklaring informeert Welzijn Rijswijk u over diverse onderwerpen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.
 
Wie zijn wij?
Deze privacyverklaring ziet op verwerkingen die door Welzijn Rijswijk binnen het Vrijwilligerscentrum worden verricht. Voor vrijwilligers die werkzaamheden binnen Welzijn Rijswijk verrichten, geldt een aparte privacyverklaring. Deze is hier te vinden . http://www.welzijn-rijswijk.nl
 
Gegevens organisatie
Naam: Stichting Welzijn Rijswijk
Bezoekadres: Dr H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk
KvK-nummer: 41152018
Algemeen telefoonnummer: 070-757 92 00
Algemeen e-mailadres: info@welzijn-rijswijk.nl
Website: www.rijswijkdoet.nl
 
 
Activiteiten van Welzijn Rijswijk
Welzijn Rijswijk is een ondernemende welzijnsorganisatie. Als maatschappelijke onderneming leveren wij diensten en activiteiten, die bijdragen aan het welzijn en leefbaarheid in de straten, buurten en wijken van Rijswijk. Rijswijk Doet is onderdeel van Welzijn Rijswijk. Rijswijk Doet verwerkt in het kader van de volgende activiteiten persoonsgevens:
 • Inschrijving vrijwilliger bij Rijswijk Doet voor de vrijwilligerspoule;
 • Contactformulier;
 • Vrijwilligersacademie;
 • Inschrijven Organisaties bij Rijswijk Doet;
 • Nieuwsbrief voor organisaties.
 
Belangenafweging
De verwerking van uw persoonsgegevens in sommige gevallen noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Welzijn Rijswijk of van een derde. In dat geval beoordeelt Welzijn Rijswijk of uw belangen en grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan die gerechtvaardigde belangen. Alleen als dat niet het geval is, verwerkt Welzijn Rijswijk uw persoonsgegevens op grond van de grondslag van de belangenafweging.
 
In geval de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op de rechtsgrond belangenafweging, zal Welzijn Rijswijk u hierover informeren en de relevante gerechtvaardigde belangen vermelden. U heeft bij deze rechtsgrond het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.
 
Toestemming
Als Welzijn Rijswijk persoonsgegevens verwerkt op basis van de door u verleende toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door u verleende toestemming, dan mag er, nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, geen verdere verwerking meer plaatsvinden. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.
 
Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens
Welzijn Rijswijk zal u vooraf informeren over gevallen waarin u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken die vervolgens door Welzijn Rijswijk verwerkt moeten worden op grond van:
 • een wettelijke of contractuele verplichting en/of;
 • omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te kunnen sluiten.
In dat geval zal u tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan uw eventuele weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken. In zijn algemeenheid geldt dat – indien u weigert bepaalde persoonsgegevens te verstrekken – Welzijn Rijswijk hieraan de consequenties kan verbinden die zij geraden acht.
 
Doorgifte persoonsgegevens naar een derde land buiten de Europese Unie
Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie.
 
Uw rechten
Op grond van de AVG komen u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens toe:
 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij hebben;
 • het corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens;
 • als het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van Welzijn Rijswijk;
 • bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik;
 • het recht op beperking van de verwerking, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen. Dit houdt kort gezegd in dat Welzijn Rijswijk de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’.
 • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen;
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.
Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen via de in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Welzijn Rijswijk niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten.
 
Binnen een maand nadat Welzijn Rijswijk een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten van u heeft ontvangen, zal Welzijn Rijswijk u informeren. Daarbij zal Welzijn Rijswijk aangeven of en hoe aan uw verzoek gevolg wordt gegeven en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan Welzijn Rijswijk de reactietermijn van een maand verlengen. Welzijn Rijswijk zal in dat geval binnen één maand aan u kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Het uitoefenen van de recht(en) door u is in beginsel kosteloos.
Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.
 
Indienen klacht bij de toezichthouder
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht moet indienen.
 
Wijzigingen
De privacyverklaring is opgesteld op 1 mei 2019 en kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden tijdig aan u bekend gemaakt via internet.
 
Inschrijving vrijwilliger voor de vrijwilligerspool bij het vrijwilligerscentrum
 
Van wie worden gegevens vastgelegd?
(Aspirant-)Vrijwilligers die actief hebben te kennen gegeven dat zij benaderd kunnen worden door organisaties voor het verrichten van tijdelijk of projectmatig vrijwilligerswerk
 
Welke gegevens verwerken wij van u?
 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres
Hoe komen we aan uw gegevens?
Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van u.
 
Waarom verwerken wij uw gegevens?
Door inschrijving als vrijwilliger bij het Vrijwilligerscentrum geeft u aan benaderd te willen worden om eenmalig of projectmatig vrijwilligerswerk te verrichten. Verschillende maatschappelijke of vrijwilligersorganisaties organiseren activiteiten of evenementen waarbij zij (tijdelijk) vrijwilligers nodig hebben. Door inschrijving geeft u aan deel te willen uitmaken van een pool van potentiële vrijwilligers.
 
Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken?
De verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming voor het betrokken..
 
Met wie delen we uw gegevens?
Wij delen uw persoonsgegevens met de vacaturebieder. Deze vacatureaanbieder is een verwerkingsverantwoordelijke. Er hoeft dus geen verwerkersovereenkomst gesloten te worden.
 
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Totdat de vrijwilliger zichzelf uitschrijft.
 
Contactformulier vrijwilligerscentrum
 
Van wie worden gegevens vastgelegd?
Iedereen die gebruik maakt van het contactformulier.
 
Welke gegevens verwerken wij van u?
 • Aanhef;
 • Voor- en achternaam;
 • E-mail;
 • Telefoonnummer;
 • Vraag of opmerking (inclusief eventueel door u achtergelaten persoonsgegevens in dat bericht).
Hoe komen we aan uw gegevens?
In de meeste gevallen krijgen wij de gegevens rechtstreeks van u.
 
Waarom verwerken wij uw gegevens?
De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de vragen te beantwoorden of informatie te verstrekken.
 
Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken?
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Welzijn Rijswijk, aangezien we graag uw vragen beantwoorden.
 
Met wie delen we uw gegevens?
Onze websitebeheerder Wmomo kan bij onderhoud of camiliteiten uw persoonsgegevens inzien. Daarom is met de websitebeheerder een verwerkersovereenkomst gesloten.
 
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren deze gegevens totdat wij het bericht hebben gemarkeerd als ‘afgehandeld’, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, bijvoorbeeld in het geval dat u zich inschrijft als vrijwilliger.
 
Vrijwilligersacademie
 
Van wie worden gegevens vastgelegd?
Inwoners van Rijswijk (ZH) die zich vrijwillig inzetten met een maatschappelijk doel en aan een trainingsactiviteit willen deelnemen. En trainers/docenten van organisaties.
 
Welke gegevens verwerken wij van u?
Deelnemers:
 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail.
 • Namens welke stichting, vereniging of buurtinitiatief betrokkene deelneemt
 
Trainers en docenten:
 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail adres
Hoe komen we aan uw gegevens?
In de meeste gevallen krijgen wij de gegevens rechtstreeks van u. Ook kunnen we uw persoonsgegevens ontvangen van de organisatie waar u vrijwilligerswerk verricht.
 
Waarom verwerken wij uw gegevens?
De Vrijwilligersacademie biedt bijeenkomsten, cursussen, trainingen of workshops voor vrijwilligers en inwoners van Rijswijk. Er zijn verder de navolgende doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
 • Uw aanmelding voor een bijeenkomst/training/workshop/cursus;
 • Communicatie met de trainers en deelnemers;
 • Verantwoording afleggen aan de subsidieverstrekker.(We verstrekken alleen het aantal deelnemers en aantal activiteiten en geen persoonsgegevens).
 • Voor het kunnen verzenden van de nieuwsbrief van het Vrijwilligerscentrum en –Academie.
Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken?
De verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op het uitvoeren van een (mondelinge) overeenkomst door inschrijving op de website van het Vrijwilligerscentrum Rijswijk
 
Met wie delen we uw gegevens?
Wij delen uw persoonsgegevens met degene die de training/workshop/cursus organiseert. Ook delen wij uw persoonsgegevens met de organisatie waar u als vrijwilliger werkzaam bent. In sommige gevallen moeten wij verantwoording afleggen aan onze subsidieverstrekker. Wij delen met deze subsidieverstrekker echter geen persoonsgegevens.
 
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
De gegevens worden maximaal 5 jaar in het registratiesysteem bewaard. Op verzoek vernietigen we de aanmeldgegevens eerder, maar niet eerder dan een jaar in verband met de administratieve afhandeling en verantwoording. Er zijn twee uitzonderingen op de bewaartermijn van 5 jaar.
 • De gegevens die we gebruiken om u te informeren worden verwijderd wanneer u zich afmeld voor de nieuwsbrief van het Vrijwilligerscentrum en Vrijwilligersacademie.
 • De gegevens die we bewaren voor onderzoeksdoeleinden. Deze worden bewaard, om u te vragen om mee te doen aan toekomstig onderzoek en om achteraf onderzoek te kunnen doen naar kenmerken van cursisten. Het gaat dan alleen om man/vrouw verhouding en geboortejaar.
 
Inschrijving organisatie bij het Vrijwilligerscentrum
 
Van wie worden gegevens vastgelegd?
Contactpersonen van organisaties.
 
Welke gegevens verwerken wij van u?
 • Organisatienaam;
 • Adres;
 • Telefoon;
 • E-mail;
 • Contactpersoon;
 • Website;
 • Foto’s en logo’s van de organisatie.
Hoe komen we aan uw gegevens?
Wij ontvangen de persoonsgegevens rechtstreeks van u. Het initiatief hiervoor gaat van u uit.
 
Waarom verwerken wij uw gegevens?
 • Het doel van Rijswijk Doet is het bieden van een platform waarbij vrijwilligers in contact kunnen komen met organisaties om vrijwilligerswerk in Rijswijk te kunnen verrichten.
 • Wanneer een organisatie op zoek is naar vrijwilligers, stelt Rijswijk Doet de organisatie in de gelegenheid zich op de website te presenteren en de vacature(s) toe te voegen aan het vacaturebestand.
 • Beoordeling of de organisatie voldoet aan de criteria om gebruik te maken van de website van Rijswijk Doet;
 • Verstrekking van organisatiegegevens aan (potentiële) vrijwilligers;
 • Matchen van (kandidaat-)vrijwilligers/scholieren met vacatures/stageplaatsen én organisatie;
Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken?
De verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene / contactpersoon van de.
 
Met wie delen we uw gegevens?
Wij delen uw persoonsgegevens met aspirant vrijwilligers die reageren op een vacature van een organisatie..
 
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Een keer in de vijf jaar zal de organisatie gevraagd worden of zij nog ingschreven wil blijven.
 
Grondslag
De verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op het aangaan en uitvoeren van een mondelinge bemiddelingsovereenkomst tussen organisatie en vrijwilliger.
 
Nieuwsbrief Rijswijk Doet
Van wie worden gegevens vastgelegd?
Vrijwilligers en contactpersonen van vrijwilligers- of maatschappelijke organisaties
 
Welke gegevens verwerken wij van u?
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.
Hoe komen we aan uw gegevens?
Wij ontvangen de persoonsgegevens rechtstreeks van u.
 
Waarom verwerken wij uw gegevens?
Enkele malen per jaar verschijnt de nieuwsbrief met actuele informatie over vrijwilligerswerk, interessante vacatures, landelijke of lokale ontwikkelingen en workshops.
 
Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken?
De verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming.
 
Met wie delen we uw gegevens?
Wij delen uw persoonsgegevens met het bedrijf dat namens ons de nieuwsbrieven verstuurt. 
 
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Totdat de ontvanger aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen.
Beheer | Website: WMOMO